Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

מכרזים

שם המכרז
תאריך פרסום המכרז
תאריך סגירת המכרז
הארכת מועדים להגשת בקשות לתמיכה
14/04/2022
15/05/2022
פרסום מכרז ארגון נופש
14/04/2022
27/04/2022
מכרז ארגון ונופש לאיסטנבול
14/04/2022
27/04/2022
דוח נגישות מג'ד אל כרום
30/03/2022
18/03/2039
ממלת מקום עובדת סוציאלית
21/03/2022
27/03/2022
תבחינים למתן תמיכות 2022
17/03/2022
17/04/2022
הודעה לציבור תמיכות 2022
17/03/2022
17/04/2022
מכרז פומבי מס' 02/2022- לתפקיד רכז התנדבות רשותי
03/03/2022
17/03/2022
תכנון אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת מצלמות ומוקד שליטה ובקרה
27/02/2022
03/03/2022
מכרז עבור תפקיד מנהל יחידת שירות
21/02/2022
03/03/2022
מענה לשאלות הבהרה למכרז מצלמות 02/2022
15/02/2022
24/02/2022
רכז תעסוקה 50% אחוז משרה
31/01/2022
06/02/2022
מכרז עבדות שיקום גלעין הכפר
16/01/2022
27/01/2022
תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת מצלמות ומוקד שליטה ובקרה
13/01/2022
24/02/2022
מכרז מסגרת מעבדות
02/01/2022
11/01/2022
הזנה למסגרות חינוך
02/01/2022
20/01/2022
מכרז מזגנים מסגד מוחמד אלפאתח
23/12/2021
10/01/2022
מכרז עבור תפקיד מתכנן אסטרטגי (עוזר מהנדס המועצה בנושאים אסטרטגיים)
15/12/2021
27/12/2021
הנגשת כיתות ללקויי שמיעה
06/12/2021
23/12/2021
ביצוע עבודות שיקום גלעין ההיסטורי בכפר מג'ד אל כרום
25/11/2021
30/12/2021
דילוג לתוכן