Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

שקיפות

חוק חופש המידע
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.

חופש המידע

מידע:

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

קבלת מידע: 

לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.

נוהל הגשת בקשה למידע והטיפול בבקשה:

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, וזה מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טיפול ואגרת הפקה. המבקש לא חייב לציין את הטעם לבקשתו.

מתן המידע :

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.

מועדים לטיפול בבקשת מידע:

הודעה למבקש על החלטה בבקשה – תוך 30 יום מקבלת הבקשה. במקרה הצורך, ניתן להאריך את התקופה האמורה ב-30 ימים נוספים, תוך הודעה ונימוק בכתב. ראש הרשות רשאי להאריך הארכה נוספת את תקופת הטיפול בבקשת המידע, אם בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש. ההארכה הנוספת לא תעלה על 60 ימים.

החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע החלטתה תוך 15 ימים, זולת אם קבע/ה הממונה מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש. במידה ולא טופלה הבקשה לקבלת מידע לפי מועדים הקבועים בחוק, לרבות הארכת המועדים – לא תגבה אגרות טיפול והפקה.

אגרות:

שרת המשפטים התקינה תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באותו המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות תיעשה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו.

גובה האגרה עפ"י עדכון מ- 11/2018 :

 • אגרת בקשה – 20 ₪
 • אגרת טיפול – 30 ₪, לכל שעת עבודה בטיפול בבקשה, החל מהשעה הרביעית
 • אגרת הפקה – 0.20 ₪ לכל עמוד צילום או פלט מחשב, או 2.5 ₪ לתקליטור.

פטור מאגרה:

 • מידע שאדם מבקש אודות עצמו זכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול החל מהשעה הרביעית
 • לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הצבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע
 • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות פטורה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה ראשונות החל מהשעה הרביעית
 • מקבלי גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה/חוק מזונות/חוק נכי רדיפות הנאצים / אסירי ציון/נכה אי כושר השתכרות 75% ומעלה.

אופן תשלום האגרה: 

תשלום האגרה יבוצע באמצעות העברה בנקאית למועצת מג'ד אלכרום, בנק מרכנתיל מג'ד אל כרום 402001, מספר בנק 17, סניף 624.

לאחר ביצוע התשלום יש לעדכן את מנכ"ל המועצה מר' רבאח מנאע בדואר אלקטרוני: Rabah.m@majd.muni.il על ביצוע התשלום, באמצעות משלוח העתק מסמך מהבנק המאשר את ביצוע ההעברה הכספית ופרטי המשלם.

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע:

 • הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה
 • המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש
 • לא ניתן לאתר את המידע
 • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות
 • מדיניות בשלבי עיצוב, דיונים פנימיים
 • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות
 • סוד מסחרי או מקצועי
 • שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין

ערעור:

המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 ימים מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

 

הגנה על צד שלישי:

 • נתבקש מידע הכולל פרטים אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי תודיע הרשות הציבורית לצד השלישי בכתב על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע ותודיע על כך למבקש צד שלישי שקיבל הודעה, רשאי להודיע לרשות תוך 21 ימים כי הוא מתנגד לבקשה (רצוי בציון נימוקים).
 • החליטה הרשות הציבורית לדחות את התנגדותו של הצד השלישי, תמציא לו בכתב את החלטתה המנומקת ותודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטתה. על פי חוק זה לא תאפשר הרשות הציבורית את קבלת המידע המבוקש, בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או בטרם הוחלט לדחותה.

קישור לקריאת חוק חופש המידע

Contact form

יצירת קשר עם מועצת מג'ד אל כרום

ממונה על חופש המידע - ח'יר בדראן

פניות הציבור, מועצה מקומית מג'ד אל כרום, תיבת דואר: 1799 מיקוד 2019000

קבלת קהל: בימי ב' ו-ד' בין השעות 8:30-16:00

הצטרפו אלינו
דילוג לתוכן