Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

במסגרת תכנית "אתגרים לקידום מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בחברה הערבית " וכחלק מיישום החלטת ממשלה 922, מבקש מנהל חברה ונוער במשרד החינוך לתקצב רשויות מקומיות ערביות ובדואיות עבור בנייה והפעלה של תכנית אב רשותית לפיתוח, קידום, ביסוס ומיסוד מערכת חינוך בלתי פורמאלית ברשות המקומית בהתאמה לצרכי התושבים: ילדים, בני נוער וקהילה.
דילוג לתוכן