Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

המחלקה המשפטית

הלשכה המשפטית מספקת ייעוץ משפטי לכל נבחרי המועצה, בכיריה, לעובדיה ולתאגידי המועצה. עורכי הדין בלשכה הנם גם מיופי כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ובשמו מגישים כתבי אישום לפי חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, דיני איכות הסביבה, חוקי עזר, וחיקוקים אחרים בדרך כלל פניות ותלונות יתקבלו בכתב בלבד. לקבלת מידע יש לפנות לדובר המועצה. חוקי עזר והחלטות מועצה ניתן למצוא באתר המועצה.

היחידות השונות

Contact form

עו"ד ג'אלי מנאע

מועצה מקומית מג'ד אלכרום
הצטרפו אלינו
דילוג לתוכן