Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

מסגרות ותכניות קהילתיות

יחידה לעבודה קהילתית

ביחידה לעבודה קהילתית אנו מאפשרים לאנשים  בתהליך משותף לרכוש ידע ומיומנות שיסייעו להם לזהות את צרכיהם, להתארגן ולפעול במשותף לפתרון בעיותיהם, לגייס משאבים וליצור שינוי בסביבה המיידית שלהם ושל הכפר. העבודה הקהילתית פועלת מתוך תפיסה כי הקשיים איתם מתמודדים אנשים הינם לרוב בעיות חברתיות שרבים מתמודדים איתם ולכן השינוי צריך להתמקד בחברה הרחבה.
האמונות המנחות את העבודה הקהילתית הן כי לכל אדם יש כוחות ויכולות להשפיע על עולמו, כי האנשים הינם בעלי הידע הטוב ביותר בנוגע לצרכיהם וכי דרכי הפעולה והמענים צריכים להתפתח תוך שיתוף פעולה עם האזרחים.

קהילה נגישה

תכנית שמטרתה הסרת מכשולים בפני אנשים עם מוגבלויות. זוהי תכנית רב-תחומית, הפועלת בו-זמנית לשיפור כל סוגי הנגישויות. התכנית שואפת ליישם את עקרון השילוב והנורמליזציה על ידי שילובם של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות במרקם החיים הקהילתי, בהתבסס על עקרונות של העצמה, פיתוח מנהיגות, שיתוף ועזרה עצמית. בתוכנית מפעילים קבוצות של פעילים מבוגרים עם מוגבלות, בני משפחה, הורים ומתנדבים לקידום הנגישות ביישובם.

תיאור פעילות נגישות– הנגשה והתאמה של התכנים, המבנים ומגוון השירותים הניתנים בקהילה לצרכים של אנשים עם מוגבלות. הסברה ופיתוח הנגישות החברתית, קידום הנגישות למידע ולמוקדי קבלת החלטות. קבוצות הסברה בבתי ספר ולנותני שירותים, הרצאות לקהילה ועוד.

פנאי הנגשה והתאמה של שירותי פנאי, תרבות וחברה, תוך הלימה לצרכים המגוונים של הקבוצות השונות של תושבים עם מוגבלות.

קבוצות תמיכה  פיתוח רשתות תמיכה לאנשים עם מוגבלות בקהילה, הנגשת מידע, סיוע במימוש זכויות. קבוצות פעילים, מרכזי מידע, סיוע אישי.

דילוג לתוכן