Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

מסגרות ותכניות לפרט ומשפחה

נתיבים להורות

תכנית טיפול במשפחות עם נוער מתבגר בסיכון, בתוכנית משתתפים כ-40 נפשות, המטרה של התוכנית הינה צמצום מצבי סיכון של ילדים או מניעתם באמצעות בניית כוחות המשפחה, שיקום היחסים בין הורים לילדים, שיפור תפקוד ההורים בכל הקשור לטיפול בילד ולהתייחסות אליו, סיוע בשמירת שלמות המשפחה בד בבד עם הבטחת ההתפתחות התקינה של הילד, סיפוק מערך חלופות להורים לטיפול ולהתייחסות לילדים, שימנע הזנחה והתעללות. בתוכנית עובדים: עובדת סוציאלית מטפלת , אם בית , מטפלת בבעלי חיים ומטפלת באומנות .השירות כולל טיפול פרטני בהורים , בנערים ובנערות בנוסף לטיפול קבוצתי עם המטפלות באומנות ובבעלי חיים.

טיפול במשפחות בהן ילדים נפגעים או חשופים לאלימות

טיפול ישיר בילדים העדים – חשופים לאלימות במשפחתם –  הקניית כישורי חיים ודרכי התמודדות  לקטין, וסיוע במימוש הפוטנציאל הטמון בתוכו ברמות ההתפתחות השונות , טיפול ישיר בהורים, או הדמויות האחראיות המסכנות את הילד . מטרת התוכנית פיתוח וטיפוח דרכים ומחשבות להתמודדות עם מצבי לחץ, הקניית כישורי חיים להורים הפוגעים: עיצוב התנהגות, התמודדות במצבי לחץ במשפחה עזרה בשיקום וחיזוק דפוסי הורות ובעיצוב . בנוסף לטיפול משפחתי- טיפוח המרקם המשפחתי בין ההורים והילדים בתוך המשפחה, כולל התייחסות לאחים הנוספים שנמצאים בתוך המשפחה.

נושמים לרווחה

תכנית נושמים לרווחה ההוא מרכז אשר מטפל ב 20 משפחות  הנמצאות במצוקה כלכלית, הסיוע הניתן הוא הן טיפולי והן כלכלי, באמצעות תמיכות שונות, (חלוקת ציוד ושירותים). במרכז יש מחלקה למיצוי זכויות והוא פתוח גם לכלל האוכלוסייה ולא רק לאנשים המופנים דרך לשכת  הרווחה. העבודה מתמקדת בשלושה מישורים; פרטני, קבוצתי וקהילתי.

מרכז עוצמה

תכנית מיט"ל

מרכז ייעוץ וטיפול למשפחות שבריריות וצעירות בסיכון

משפחות צעירות עם ילדים עד גיל 6

 

התכנית באה לתת מענה ל 22 משפחות צעירות (משפחה שבה ילד בגיל פחות מ- 6 שנים) שחוות משברים ומעברים נורמטייביים סביב זוגיות והורות. זאת במטרה לחזק את דרכי ההתמודדות, להקנות כלים לבניית תא משפחתי תקין ובכך למנוע היווצרות דפוסי התנהגות בעייתיים.

דילוג לתוכן