Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

מבקר הפנים ותלונות הציבור

מבקר הפנים של המועצה יבחן את עבודות עובדי הרשות המקומית בהתאם לחוק ולהוראות המועצה, יעקוב אחרי הנהלת החשבונות של המועצה המקומית כולל בדיקת דרכי החזקת כספי הרשות ושמירת רכושה, הגשת דו"ח ביקורת שנתי המוגש לראש הרשות , לוועדת הביקורת ולמליאת המועצה.

בנוסף, מבקר הפנים משמש כממונה על תלונות הציבור אשר מטפל בפניות שהועברו תחילה למחלקה.

דו"חות ביקורת

אופן הגשת תלונה

תלונות ניתנות להגשה בכתב, באופן פרטי לידי מבקר הפנים של המועצה, או באמצעות פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמצאת באתר האינטרנט.

על המתלונן לחתום על טופס התלונה ולציין שם וכתובת מגורים.

מתלונן אשר רוצה להגיש את התלונה בעל פה נדרש לתאם פגישה במשרד המבקר בשעות קבלת קהל.

Contact form

מבקר פנים וממונה תלונות ציבור - רשיד בדראן

תלונות הציבור, מועצה מקומית מג'ד אל כרום, תיבת דואר: 1799 מיקוד 20190

קבלת קהל: ימי ראשון , שני , שלישי משעה 8:00 עד 16:30

הצטרפו אלינו
דילוג לתוכן