Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

מחלקת הגזברות

מחלקת הגזברות במועצה אחראית  על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהולם על הצד הטוב ביותר תוך שמירה על מנהל תקין, צווים, תקנות שר וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. 

מתפקידו של הגזבר לשמור על האיזון בין ההכנסות וההוצאות וזאת כדי לאפשר לרשות המקומית בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים.

שירותים לתושב

הנחות בארנונה ניתנות למחזיקי נכסים בשטח השיפוט של המועצה האזורית עמק הירדן, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג 1993 ולתיקונים בחוק המבוצעים מפעם לפעם.

היחידות השונות

תחומי אחריות

  • סיוע לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות.
  • סיוע בגיבוש הצעות להרחבת מקורות הכנסה והמימון מרשויות המדינה.
  • הכנת התקציב בתאום עם מנהלי המחלקות ובהתאם למדניות ראש הרשות.
  • ניהול תקציב המועצה השוטף והתב״רים בהתאם למנהל תקין.
  • הדרכה והכוונה למנהלי המחלקות והיחידות בקשר להבנת פלחי תקציב שבאחריותם.
  • סיוע בהכנת מכרזים, בניהול ספר נכסים, בפיקוח על הרכש ומחסנים, בניהול והפיקוח על הערבויות ובסיוע לראש הרשות בהכנת תגובות לכל דו"חות הביקורת.
  • אחראי על יחידות מקצועיות נוספות כגון תקציביים, חשבות שכר, רכש, ניהול חשבונות, חשבי ניהול מערך הארנונה, גביית אגרות, היטלים ותשלומים.
  • ניהול מערך המכרזים והרכש של המועצה, ניהול מערך הנהלת החשבונות של הרשות, לרבות ביקורת, והכול בכפוף לדרישות והנחיות משרד הפנים ולמנהל תקין.

יחידת הגבייה

יחידת הגביה מבצעת חיובי מיסים בהתאם לחיוב המיסים השנתי כפי שהוחלט במועצת מג'ד אלכרום וביצוע החיוב להשתתפות התושבים בתיעול, כבישים, מדרכות, שכר לימוד, גני ילדים וכיו"ב.

Contact form

יצירת קשר עם מועצת מג'ד אל כרום

גזבר המועצה - מנסור גאליה

מועצה מקומית מג'ד אלכרום

שעות קבלה: ימים ב' ו-ד' בין השעות 8:30 - 16:00

הצטרפו אלינו
דילוג לתוכן